KLAUZULA INFORMACYJNA

ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), wchodzącego w życie z dniem 25.05.2018 r. – dalej Rozporządzenie lub RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „DOM EŁCKI” Spółka z o.o., ul. M. M. Kolbe 3 lok. U1, 19-300 Ełk, zwany dalej także jako „Administrator”, dane kontaktowe Administratora: tel. 87 506-56-57; e-mail: biuro@dom-elcki.pl; adres strony internetowej: https://domelcki.pl
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nami pod adresem biuro@domelcki.pl
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe we następujących celach:
  1. Jeśli na dzień 25.05.2018 r. łączy Panią/Pana umowa z Administratorem:
   • podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem, w tym w celu dokonania prezentacji oferty (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),
   • realizacji zawartej z Administratorem umowy (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),
   • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i realizacją zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit.c Rozporządzenia),
   • marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1, lit.a Rozporządzenia),
   • dochodzenia roszczeń art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia),
   • wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym analizy bazy klientów (art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia),
  2. Jeśli na dzień 25.05.2018 r. nie łączy Panią/Pana żadna umowa z Administratorem:
   • podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem, w tym w umów sprzedaży i zakupu, w celu zaprezentowania oferty produktowej oraz odpowiedzi na zapytania (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),
   • marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1, lit.a Rozporządzenia),
   • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratora związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą art. 6 ust. 1, lit.c Rozporządzenia),
   • wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym analizy bazy (art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia).
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
  • firmy pocztowe, kurierskie,
  • firma dostarczająca serwery oraz serwery poczty e-mail,
  • firmy administrujące sieć informatyczną,
  • firmy dostarczające systemy informatycznej,
  • kancelaria notarialna,
  • kancelaria prawna,
  • firmy projektowe,
  • firmy instalacyjne oraz budowlane,
  • zarządcy wspólnotami mieszkaniowymi
  • banki, instytucje kredytowe, ubezpieczeniowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na mocy podpisanych umów
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:
  1. w związku w wykonywaniem zawartej przez Panią/Pana z Administratorem umowy – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody,
  2. w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie danych osobowych,
  3. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
 7. Informujemy, że w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 li.a Rozporządzenia, a zatem w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.
 10. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w celu przedstawienia oferty, promocyjnym i marketingowym lub dokonania odwiedzi na zapytanie. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przedstawienia oferty, promocji i informacji marketingowej oraz odpowiedzi na zapytanie które kieruje Pani/Pan do Administratora.